3BB

3BB Agent News & Activity

Cluster ปัตตานี เข้าเยี่ยมตัวแทนขายช่วงเทศกาลปีใหม่

ทีมงาน Cluster ปัตตานี เข้าเยี่ยมตัวแทนขายช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อมอบของที่ระลึก และสอบถามถึงปัญหาต่างๆในการดำเนิงาน รวมถึงรับข้อเสนอแนะต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส สนับสนุนให้ตัวแทน 3BB ต่อยอดขายให้เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร  

Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th