3BB Agent News & Activity

3BB จังหวัดพัทลุง ออกพื้นที่ในอำเภอเมือง ควนขนุน และศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง เพื่อเยี่ยมเยียนตัวแทนขาย

ทีมงาน 3BB จังหวัดพัทลุง ออกพื้นที่ในอำเภอเมือง ควนขนุน และศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง เพื่อเยี่ยมเยียนตัวแทนขาย และมอบสื่อประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโปรโมชั่น และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สนับสนุนให้ตัวแทน 3BB ต่อยอดขายให้เพิ่มขึ้น รวมถึงการเข้าหาลูกค้าบริเวณใกล้เคียง เพื่อเสนอโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ต 3BB