3BB Fiber

3BB ครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยเทคโนโลยี FTTx จะทำให้การใช้งานในแบบเดิมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นการรับส่งข้อมูลที่ความเร็วและคุณภาพดีขึ้น สามารถให้บริการมัลติมีเดียภายในบ้านได้อย่างเต็มรูปแบบตรงความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างไม่มีข้อจำกัด

* สมัครภายใน 28 ก.พ.61 จะได้รับราคาโปรโมชั่น ตลอดการใช้งาน

เงื่อนไขโปรโมชั่นและการบริการ

·         ใช้งานสำหรับลูกค้าประเภทบ้านพักอาศัย (Home Use) เท่านั้น

·         ผู้ใช้บริการชำระค่าบริการ 1 เดือนในวันสมัคร

·         ซื้ออุปกรณ์ GPON ONT ราคา 2,200 บาท

·         รับส่วนลดค่าติดตั้ง 5,000 บาท

·         เฉพาะพื้นที่ที่สามารถให้บริการได้เท่านั้น กรุณาตรวจสอบพื้นที่ให้บริการก่อน

·         บริการ 3BB Movie by Monomaxxx จะได้รับ Username และ Password ภายใน 7 วันทำการ หลังจากติดตั้งใช้งานเรียบร้อยแล้ว

·         บริการ 3BB WiFi จะได้รับเมื่อสมัครบริการ Go Paperless เรียบร้อยแล้ว

·         บริการ 3BB Cloudbox พื้นที่เก็บไฟล์ ขนาด 40 GB ใช้ฟรีตลอดการใช้งาน

·         บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการกรณีที่ความเร็วเชื่อมต่อต่ำกว่าความเร็วที่ระบุไว้ในแพ็กเกจที่เลือกใช้บริการ อันเนื่องมาจากปัจจัยหรือข้อจำกัดทางเทคนิคและโครงข่ายรวมถึงจำนวนผู้ใช้บริการในขณะนั้น