3BB Agent News & Activity

3BB จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมโครงการอบรมตัวแทนขายอย่างมืออาชีพ

3BB จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมโครงการอบรมตัวแทนขายอย่างมืออาชีพ ให้กับตัวแทนขายในพื้นที่ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ณ ร้าน คนเหล็ก รัตภูมิ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ทีมงานได้ให้ความรู้เกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB ทักษะด้านการขาย และเทคนิคการแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น การตอบข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนขายที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้