3BB Agent News & Activity

กิจกรรม 3BB Agent ล่าสุด

เพื่อเชื่่อมสัมพันธไมตรี แจ้งข่าวสารและอัพเดตข้อมูล

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์และ มอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนขายที่เข้ารับการอบรม

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนยอดขายผ่านตัวแทนขาย และวิธีการขายให้กับตัวแทนที่เข้ามาร่วมสัมมนา




ข่าวและกิจกรรมตัวแทนขาย 3BB


เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB อุปกรณ์ Router ทักษะด้านการขาย และเทคนิคการแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น

เพื่อพบปะพูดคุยเชื่อมสัมพันธไมตรีและ Update ข่าวสารต่างๆให้ตัวแทนขาย

เพื่อกระตุ้นยอดขาย Fiber และ VDSL ในพื้นที่ดังกล่าว

เพื่อสนันสนุน และกระตุ้นยอดขาย เชื่อมสัมพันธไมตรีกับตัวแทน

เพื่อให้ความรู้แก่ตัวแทนขายเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB อุปกรณ์ Router ทักษะด้านการขาย และเทคนิคการแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น

ในโอกาสนี้ได้ร่วมพูดคุย มอบของที่ระลึก และเตรียมความพร้อมของตัวแทนขาย