3BB News & Activity

3BB ระนองจัดกิจกรรม Knock Door ในพื้นที่ New Node

เมื่อวันที่   20-31 ต.ค.59  3BB ระนองได้จัดกิจกรรม Knock Door   เพื่อกระตุ้นยอดขาย VDSL และ Fiber  รวมทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการเสริม (VAS) ของบริษัทให้กับลูกค้าในพื้นที่ได้รับทราบ โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเน้นตามถนนสายหลักและที่เป็นแหล่งชุมนุมที่ Node ตั้งอยู่ ครอบคลุมพื้นที่ในอำเภอสุขสำราญ,อำเภอกระบุรี อำเภอกะเปอร์,อำเภอละอุ่น และภายในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง  ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าหลายราย