3BB News & Activity

3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม Knock Door ในพื้นที่บ้านควนดารา อ.คีรีรัฐนิคม

เมื่อวันที่ 1-8 มิ.ย.60 ที่ผ่านมา3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม Knock Door ในพื้นที่บ้านควนดารา อ.คีรีรัฐนิคม และในพื้นที่บ้านตะปาน บ้านบนไร่ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีการระดมทีมงานขายเข้าไปร่วม Knock Door ,แจกใบปลิว,รับจองและรับสมัครตัวแทนขาย ( Agent ) รวมทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น Fiber และ VDSL ให้ลูกค้าในพื้นที่ดังกล่าวได้รับทราบ ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีลูกค้าให้ความสนใจสอบถามและสมัครใช้บริการ Internet เป็นจำนวนมาก