News & Activity

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

โดยมีนายอำเภอปากพนัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นและตัวแทนประชาชนได้ร่วมรับมอบถุงยังชีพจาก 3bb

ในพื้นที่งานขยายและแหล่งชุมชนในเกาะพงัน

เพื่อประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ตทรีบรอดแบนด์ ที่เปิดให้บริการและบริเวณใกล้เคียง

ข่าวและกิจกรรม


โดยมอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือผ่านเทศบาลและองค์กรบริหารส่วนตำบล 6 แห่ง

เพื่อกระตุ้นยอดขาย VDSL และ Fiber ในพื้นที่

เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย VDSL และ Fiber ในพื้นที่

พร้อมนำเทคโนโลยี LoRa WAN และ Smart Home ไปร่วมจัดแสดง